ADHD-coaching

coaching voor volwassenen

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Artikel 1 - Definities

1.1. In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
a. Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de Overeenkomst.
b. Dienstverlening: de activiteit(en) welke door ABC-coaching worden aangeboden en waarvoor de Klant zich schriftelijk dan wel mondeling voor heeft opgegeven.
c.
Gebruiker: de Gebruiker van de Algemene Voorwaarden (ABC-coaching te Rotterdam).
d. Gegevensbestanden: de verzameling van tot Klant herleidbare gegevens.
e.
Klant: de wettelijke vertegenwoordiger van de Budgethouder (opdrachtgever) als genoemd in de “ZorgOvereenkomst” en die met ABC-coaching een Overeenkomst heeft afgesloten of daartoe een aanvraag indient.
f. ABC-coaching: de handelsnaam van ABC-coaching gevestigd te Rotterdam,
KvK nr. 17187397
g. Overeenkomst: de “ZorgOvereenkomst met een zorginstelling” tussen ABC-coaching en Klant op grond waarvan de Klant gerechtigd is gebruik te maken van de Dienstverlening van ABC-coaching en waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn.
h. Tarief: De voor de Dienstverlening berekende prijs inclusief BTW (Indien van toepassing).

 

Artikel 2 - Algemeen

2.1. Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en Overeenkomst tussen Gebruiker en een Klant waarop Gebruiker deze Algemene Voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze
Algemene Voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2.2. Eventuele afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
2.3. Indien een of meerdere der bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van toepassing. Gebruiker en Klant zullen als dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.
q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.
2.4. De lijst met Algemene Voorwaarden zijn geplaatst op de website www. ABC-coaching.nl. De lijst weergegeven via de website www. ABC-coaching.nl kan door zogenaamde hackers zijn gemanipuleerd. Gebruiker zal nimmer gebonden zijn haar diensten te verlenen of haar producten te verkopen tegen de Algemene Voorwaarden welke door anderen dan de Gebruiker zijn gewijzigd. Gebruiker zal bij het aangaan van een Overeenkomst Klant wijzen op het bestaan en gebruik van de Algemene Voorwaarden
.

 

Artikel 3 - Aanbiedingen en offertes

3.1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.
3.2. De door Gebruiker gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende de aangegeven periode. Gebruiker is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk (per brief of per e-mail) binnen gemelde periode worden bevestigd, tenzij anders is aangegeven.
3.3. De Tarieven in genoemde aanbiedingen en offertes zijn inclusief BTW (Indien van toepassing), loon van de werknemers en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de Overeenkomst te maken kosten.
3.4. De Tarieven worden als bijlage aan de
Overeenkomst toegevoegd.
3.5. De Tarieven kunnen twee maal per jaar worden aangepast, namelijk op 01 januari en 01 juli.
3.6. Een samengestelde prijsopgave verplicht Gebruiker niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegeneen Overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
3.7. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
3.8. Aanbiedingen/prijslijsten weergegeven via de website www.ABC-coaching.nl  kunnen door zogenaamde hackers zijn gemanipuleerd. Gebruiker zal nimmer gebonden zijn haar diensten te verlenen tegen prijzen welke door anderen dan de Gebruiker zijn gewijzigd.
3.9. Aan door de Klant afgedrukte prijslijsten van de internetsite www.ABC-coaching.nl 
kunnen geen rechten worden ontleend.

 

Artikel 4 - Uitvoering van de Overeenkomst

4.1. Gebruiker zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en Overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
4.2. De Klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Gebruiker aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Gebruiker worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Gebruiker zijn verstrekt, heeft Gebruiker het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke Tarieven aan
de Klant in rekening te brengen.
4.3. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Gebruiker is uit gegaan van door de Klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Gebruiker kenbaar behoorde te zijn.
4.4. Klant vrijwaart Gebruiker voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan Klant toerekenbaar is.

 

Artikel 5 - Wijziging van de Overeenkomst

 

5.1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zal Gebruiker naar eer en geweten trachten een oplossing of vergelijkbare oplossing te zoeken.
5.2. Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Gebruiker zal de Klant zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
5.3. Indien de wijziging van of aanvulling op de Overeenkomst financiële en / of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Gebruiker de Klant hierover tevoren inlichten.

5.4. In afwijking van lid 3 zal Gebruiker geen meerkosten in rekening brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Gebruiker kunnen worden toegerekend.

 

Artikel 6 - Betaling

 

6.1. Betaling dient giraal of contant te geschieden binnen 14 dagen na vermelde factuurdatum als gemeld op de aangeboden factuur. De factuur wordt aangeboden conform de in paragraaf 16 van de Overeenkomst vermelde periode.
6.2. Indien Klant in gebreke blijft in de betaling dan is de Klant van rechtswege in verzuim. Klant is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.

 

Artikel 7 – Specificatie factuur

 

7.1 Een specificatie van de op factuur genoemde bedragen is binnen 10 dagen na datum factuur op te vragen bij ABC-coaching.

7.2 Indien de klant niet tevreden is over de in de specificatie genoemde werkzaamheden kan de klant dit schriftelijk of per mail bekend maken, uiterlijk 10 dagen na datum specificatie. Dit ontslaat de klant niet van de verplichting de nota te voldoen.

 

Artikel 8 - Klachten

 

8.1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de Klant binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende Dienstverlening eerst telefonisch aan Gebruiker te worden gemeld.
8.2. Levert dit voor Klant geen gewenst resultaat op dan dient de klacht binnen 14 dagen na telefonische melding schriftelijk te worden gemeld aan Gebruiker. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Gebruiker in staat is adequaat te reageren.
8.3. Indien een klacht gegrond is, zal Gebruiker de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de Klant aantoonbaar zinloos is geworden.
Dit laatste dient door de Klant direct bij de klacht schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.


8.4. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Gebruiker slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 11 Aansprakelijkheid.

 

Artikel 9 - Opzegging

 

9.1. Voor Overeenkomsten van onbepaalde tijd geldt dat de zowel de Gebruiker als de Klant de Overeenkomst tussentijds mag opzeggen. Er geldt een opzegtermijn van een maand.
9.2. Overeenkomsten die zijn aangegaan voor minimaal 6 activiteiten (alleen voor de logeerweekenden en zorgboerderij) kunnen niet tussentijds worden opgezegd. Na die 6 keer geldt er een opzegtermijn van een maand. Het niet verschijnen op de activiteiten ontslaat budgethouder niet tot betaling van die 6 activiteiten. Voor de vakantieweken, activiteitendagen geldt er een afzegtermijn van 2 maanden en is Klant geen vergoeding verschuldigd aan de opdrachtnemer. Indien door ziekte de Klant niet kan verschijnen op de activiteit
is hij of zij geen vergoeding verschuldigd aan de Gebruiker, onder die voorwaarde dat de Klant binnen 1 week na de activiteit een dokterbriefje met stempel en handtekening opstuurt naar de Gebruiker, anders is de Klant 100% van het Tarief van de geplande activiteit verschuldigd aan de Gebruiker. De Gebruiker zal de Klant hiervoor een factuur opsturen.
9.3. Opzeggen kan middels een e-mail naar info@abc-coaching.nl of een aangetekende brief naar ABC-coaching. Wanneer u een e-mail stuurt dient u zichzelf te verzekeren dat u een bevestiging krijgt. Indien u een gewone brief stuurt kan niet worden gegarandeerd dat de
brief op het adres van ABC-coaching aankomt. In dit geval blijft Klant verantwoordelijk voor eventuele verplichtingen.
9.4. De Gebruiker is te allen tijde gerechtigd de Overeenkomst te beëindigen zonder opgaaf van redenen.
Hoewel er in principe een opzegtermijn van een maand zal worden gehanteerd is het mogelijk dat er door omstandigheden een kortere termijn moet worden gehanteerd.
9.5. Bij wijziging van de Voorwaarden is geen van de partijen gebonden de Overeenkomst van onbepaalde tijd te handhaven. Overeenkomsten van bepaalde tijd kunnen niet worden ontbonden bij wijziging van de Voorwaarden. Deze Overeenkomsten worden conform de oude Voorwaarden afgehandeld.
9.6. Indien
de Overeenkomst tussentijds wordt op gezegd door Klant, heeft Gebruiker recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Gebruiker zijn toe te rekenen. Voorts is Klant alsdan gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte Dienstverlening. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen dan ook onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan Klant.
9.7. Wanneer een activiteit voor een Overeenkomst van onbepaalde tijd meer dan twee maanden van tevoren wordt opgezegd is Klant geen vergoeding
verschuldigd.
9.8. Wanneer een activiteit voor een Overeenkomst van onbepaalde tijd meer dan 1 maand van tevoren wordt opgezegd is Klant 50% van het Tarief van de geplande activiteit verschuldigd. De Gebruiker zal de Klant hiervoor een factuur opsturen.
9.9. Wanneer een activiteit voor een Overeenkomst van onbepaalde tijd minder dan 1 week van tevoren wordt opgezegd is Klant 100% van het Tarief van de geplande activiteit verschuldigd. De Gebruiker zal de Klant hiervoor een factuur opsturen.

9.10. Wanneer Klant twee maal niet heeft opgezegd maar ook niet op de afspraken is verschenen kan de Klant door de Gebruiker van verdere deelname worden uitgesloten. Hierbij wordt de Klant de gemiste activiteiten in rekening gebracht alsmede de voor de Klant de aankomende maand geplande activiteiten.

 

Artikel 10 - Opschorting en ontbinding

 

10.1. Gebruiker is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te

Ontbinden indien:

a. De Gebruiker de inschatting maakt dat een activiteit of situatie schade voor de Gebruiker, Klant en/of kind van de Klant waarvoor de activiteiten bedoeld is kan veroorzaken. Hierbij valt onder andere te denken aan ziektes.
b. (Het aannemelijk is dat) de Klant de verplichtingen uit de (vorige) Overeenkomst niet of niet volledig nakomt of is gekomen.
c. Klant bewust belangrijke informatie, benodigd voor het veilig uitvoeren van de activiteiten heeft achtergehouden.
d. Klant kwalijke bedoelingen lijkt te hebben of onbetrouwbaar blijkt
te zijn.
e. Wanneer de Gebruiker door overmacht niet in staat is de Overeenkomst na te komen.

10.2. Gebruiker behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen voor de in punt 1.a. t/m 1.d. gemelde situatie.

 

Artikel 11 - Aansprakelijkheid

 

11.1. Indien Gebruiker aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
11.2. Indien Gebruiker aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal tweemaal het Tarief van betreffende activiteit, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, tot maximaal € 250.00 (Zegge: Tweehonderdenvijftig euro). De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van Gebruiker in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.
11.3. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
a. de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van
de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze Algemene Voorwaarden;
b. de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Gebruiker aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan Gebruiker toegerekend kunnen worden;
c. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze Algemene Voorwaarden.
11.4. Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
11.5. Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor eigendommen van
(het kind van de) Klant wanneer deze artikelen tijdens de activiteiten worden verloren, gestolen of om een andere reden worden vermist.
11.6. De in deze Algemene Voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schadegelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Gebruiker.

 

Artikel 12 - Overmacht

 

12.1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, met uitzondering van het gestelde in paragraaf 4, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
12.2. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Gebruiker niet in staat is de verplichtingen na te komen.
12.3. Voor
zover Gebruiker ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Gebruiker gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat (in verhouding) te declareren. Klant is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke Overeenkomst.
12.4. Activiteiten die geen doorgang vinden door overmacht bij de Klant worden voor 100% in rekening gebracht aan de Klant tenzij is gehandeld conform Artikel 9 Opzegging.
12.5. Activiteiten die door overmacht bij Gebruiker geen doorgang kunnen
vinden worden voor 25% in rekening gebracht aan de Klant teneinde planningskosten en administratiekosten te kunnen dekken.

 

Artikel 13 - Geschillen

 

13.1. Voor algemene klachten en indien er geen regeling getroffen wordt na melding van een klacht betreffende ABC-coaching zoals genoemd in artikel 8 en 11, kan men zich wenden tot de beroepsvereniging van Sociaal Pedagogisch hulpverleners, Phorza.

13.2 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 

Artikel 14 - Privacy, gegevensbescherming

 

14.1. De Klant verleent toestemming aan ABC-coaching om zijn of haar persoonsgegevens of die van de persoon die hij/zij vertegenwoordigt op te nemen en te verwerken in de persoonsregistratie van ABC-coaching die benodigd is voor een goed beheer en exploitatie van haar Dienstverlening en administratieve beheerstaken. Deze persoonsregistratie bevat alle noodzakelijke gegevens benodigd om de Dienstverlening op een veilige wijze mogelijk te maken en administratief af te handelen. De persoonsregistratie is slechts toegankelijk voor ABC-coaching en wordt niet aan derden verstrekt, tenzij ABC-coaching voor haar Dienstverlening derden inschakelt, dan wel wanneer ABC-coaching hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is.
14.2. De persoonsregistratiegegevens beperkt zich, in principe, tot de door de Klant op het inschrijfformulier en zorg Overeenkomst ingevulde gegevens, eventueel aangevuld met gegevens, op een later moment bekend geworden, benodigd voor een veilige of goede uitvoering van de Dienstverlening of administratief noodzakelijke gegevens.
14.3. ABC-coaching zal na beëindiging van de Overeenkomst de Gegevensbestanden van de Klant behouden voor een periode van ten minste zes maanden, na afloop waarvan de Gegevensbestanden door ABC-coaching zonder verdere aankondiging kunnen worden vernietigd. ABC-coaching is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van de vernietiging van de Gegevensbestanden.
14.4. ABC-coaching neemt de redelijkerwijs mogelijke technische en organisatorische maatregelen ten behoeve van de veiligheid en beveiliging van haar gegevensbeheerssystemen, daarmee rekeninghoudende met de aard van de risico´s, de stand der techniek en de kosten van de implementatie daarvan.
14.5. Gelet op de aan het gebruik van Internet en e-mail inherente risico´s, ABC-coaching de vertrouwelijkheid van persoonsgegevens, berichtenverkeer of overige door de Klant gebruikte of verspreide informatie niet garanderen.

 

Artikel 15 - Toepasselijk recht

 

15.1. Op elke Overeenkomst tussen Gebruiker en de Klant is het Nederlandse recht van toepassing.

 

Artikel 16 - Wijziging en uitleg

 

16.1. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze Algemene Voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
16.2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde/gepubliceerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de Overeenkomst.